Der Öcher denkt a alles

Noeh janz vööl Weichens Donkelheät,
könt os et Sönnche jrad zereäht.
Dat Let än die Wärrmde dönt os jot,
maht joue Sen, schenkt Leävensmot.

Die janz lang Monnde oehne Sonn,
die kloppt der Öcher ejjen Tonn
än sätt: „Wie schönn, datt dat vörbeij,
vür föihle os wier frank än frej.“

Wat os alleng jeholpe hat,
e all die Monnt, dat wor os Platt.
Denn Öcher Platt, dat es ene Schatz,
deä, wie et Sönnche, wärmt os Hazz.

Wenn nu dozou de Sonn wier könt
än vür ronköm zefreä sönd,
deät dat os Öcher dubbel jot,
dröm: “Dubbele Merssi, lejjve Jott!”

Teilen

Visits: 458

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert