Ene Auerdooms-Jebuurtsdaag

Va kleng op dong me dat esue liere,
wooed enge auer, dong me fiere.
Jebuurtsdaag hejsch: Eä Johr wor eröm,
e nöit fong aa, än dat wor schönn.

Vööl Johre hau me Freud än Rouh
än lieret Johr för Johr dozou.
Iesch heusch, mär met de Johre jauer,
wooed me va Johr ze Johr ouch auer.

Nu fong me aa ze semmeliere:
Luehnt sich övverhoup dat Fiere?
Woför deät me mich jrateliere?
Wür et net iehrlicher, ze kondeliere?

Die komme secher all Johr för Johr,
mär för ze kicke, ov ich noch doe.
Jemullt weäd mär va Krankheät än Dued,
ouch va Alengd, wat me söns net jehuuet.

Se blive lang setze, wönsche Jlöck,
trecke sich Ovvends spie iesch zeröck.
Ich schloff da drövver, mär der nieksde Daag,
han ich alles verjeiße än ene joue Vermaach!


 

Teilen

Views: 342

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert