Wat Kranke bruuche

Weä jesonk es, deä hat vööl Wönsch
än kann sich ömmer janz vööl koufe,
mär es me krank, es et vörbeij
met all dat Erömjeloufe.

Da litt me ejje Bett – ochhärrm –
än deät sich stell bedenke,
wat e sonn janz nöi Situatiuen
e kitzje Beißerong küüent schenke.

Kranke bruuche iesch ens Rouh,
die janze Saach ze övverdenke,
öm da der Well än de Jedanke
op janz nöi Lüesonge ze lenke.

Jou Döktesch, oes, dat vür e Jlöck,
die menschlich sönd än ouch vööl könne,
ouch nette Schwestere, die jot sörje
än wenn Nuet es, janz flott renne.

Verwandte, Frönde än lejjv Nobbere,
die sich e kitzje Zitt jenomme
än die da, oehne lang ze blive,
met Trues än kleng Jeschenksjere komme.

Der Kranke selvs bruucht Jottvertroue,
Leävensfreud än janz vööl Mot,
datt heä met Zouversech ka sage:
„Ich hauff, et jeäht mich bau wörrem jot !“

Teilen

Visits: 512

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert