Mär nie der Mot verlüse

Wenn der Mensch jebore weäd,
ahnt heä net, wohen dat jeäht,
weäd jrueßer da va Johr ze Johr,
liert vööl dozou, dat es jo klor.

Heä hat jeng Ping, et jeäht em jot,
hat wennig Sörg än joue Mot.
Heä hat jou Knauche än Jelenke,
a Krankheät deät heä jar net denke.

Mär, wenn me en de Johre könt,
Johrzengde at vorövver sönd,
da spürt me lanzem met än met,
oes, det än dat, dat deät et net.

Ov et der Kopp, de Föss, der Röck,
die Ping jöhnt jar net mieh zeröck.
De Knejje, de Höff  än ouch de Fenger
dönt wieh – me könt net doehenger.

Selvs et Jehiien deät os döcks wieh,
denn jät jot behaue, schafft et net mieh.
Än schloffe wie fröiher, de janze Naht,
weä dora noch jlöivt, weäd uusjelaht.

Lejjv Öcher, lott am Engd Üch sage,
wie et ouch könt, me moss et drage.
Ene jrueße Trues, döm hant vür doch:
Behaut Mot: Et Schönnste könt noch!


August 2019

Teilen

Views: 89

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert