Sich va Hazze freue

Weä ömmer knoscht än schubbe deät,
ochhärrm, deä deät rajell mich Leäd.
Weä sich va Hazze freue deät,
könt e si Leäve jot zereäht.

Daag för Daag weäd os jeschenkt,
lues es, weä sich dat jot bedenkt.
Hat me jeng Ping än es jesonk,
es dat för Freud ne jrueße Jronk.

Joe, me freut sich, datt me leävt,
zem Jlöck net an e Laster kleävt
än datt me sich ouch döcks besennt,
datt me vööl nette Mensche kennt.

Ouch Vörfreud op ene schönne Daag,
dat maht rajell os vööl Vermaach.
Än da sou me ouch net messe,
schönn Momente deip ze jenesse,

Ejal, wat jedder Daag os brengt,
wie schönn, wenn me e Leddche sengt,
mär ouch a Lü e Nuet deät denke,
hön helpe deät me kleng Jeschenke.

Ouch wenn me ömmer auer weäd,
me sou sich freue open Eäd.
Met Leävensfreud än joue Mot,
bejeänt me da der lejjve Jott.


 

Teilen

Visits: 280

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert