Wat de Johre sue vollbrenge

Me merkt et net, mär pöapö,
sue jöhnt de Johre ejjen Höh.
Me jöstert noch än sprengt eröm,
mär pamptisch es die schönn Zitt öm.

Der Spejjel deät et os verroene,
mänech enge sitt et mär met Troene.
Weä lues es, denkt sich, ich bliv frueh,
wat es, dat es – dat es esue.

Weä ooet weäd, denkt ouch jeär zeröck,
wat wor dat fröiher doch e Jlöck.
Kuuent me sich ouch net alles koufe,
me kuuent wahl oehne Ping jot loufe.

Me kuuent jot liere, jot behaue,
hau si Jesech net janz voll Faue.
Me hau sing Zäng, kuuent alles eiße,
dong selde mär ene Nam verjeiße.

Me flöetet, hau me joue Sen,
än wor jät laus, doe jong me hen.
Hü setz me stell mär ejje Huus
än jeäht mär selde noch eruus.

Wat hat me fröiher döcks jelaht
sich Möihte än ouch Freud jemaht.
Hü weäß me, uus en jeck Mamsell
weäd met än met en au Schrappnell.

Än uus ene nette flotte Jong,
deä ömmer jät ze fummele fong,
weäd met än met ene lahme Büll,
deä sich mär luuter biehnt der Küll.

Neä, wat de Johre sue vollbrenge,
me kann dovan e Leddche senge.
Ich roen Üch, Lü, dött drövver laache,
jät angesch ka me doch net maache.

 

pamptisch = plötzlich
sich der Küll biehne = sich einen guten Tag machen; faulenzen


 

Teilen

Views: 731

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert