Wenn os et Sönnche triitze deät

De Ferije fonge aa met Sonneschiin,
dat dong os jot, dat fong me fiin.
Ouch beij der CHIO wor et nett,
de Sonn wor doe, der Reän bau net.

Nu ävvel krijje vür se drop,
de Sonn schingt heäß än hürt net op.
Neä, Lü, dat hant vür net verdengt,
datt sue der Schweäß eraver rennt.

Weä nu e sonne Lötter steäht,
könt oehne drenke net zereäht;
mär wat me drenkt, schweäßt me bau uus,
sitt wie ene naaße Puddel uus.

Sonn Temperature well met net,
jrad au Lü nömmt sonn Hetzde met.
Än ouch för döm, deä werke moss,
es dat rajell en janz häl Noss.

Lejjv Lü, ejal ov ooet of jong,
ene klenge Tipp maht os wier Schwong.
Ejjen Schuel dong ich dat liere:
Der Pfarrer Kneipp kuuent jot kuriere.

Weä sing Ärrm een en Schössel deät,
die met kooet Wasser bereät at steäht,
merkt, wie si  Blot da kauer weäd
än wie sing Hetzde flööete jeäht.


Teilen

Visits: 632

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert