Autor: Herbert K. Oprei

Vür sönd all angesch

Jedder Mensch, ov jrueß of kleng, joe, dat weäß me alljemeng, es e Extra-Exemplor, deä net mieh könt än noch net wor. Sue es et...